June 6 2019, Thursday - Vinayaki Chaturthi, June 20 2019, Thursday - Sankashti Chaturthi, Moon rising - 09:47 PM, June 6 2019, Thursday - Sheshatmaj Ganesh Jayanti