??????? ?????????????????

?????????? ????????????? ???????, ?????????? ??????????? ??????????????? ????? ??? ????????????????? ?????????? ????. ??????????????????? ????? ?????? ?? ????? ???? ? ??????? ???? ??????? ???? ????. ?? ????????????????? ??????? ???????? ??????? ??????? ?????.

?????? :-

???????????? ?????????? ????? ???? ?? ?? ???????? ??????? ???. ????????? ???? ??????? ????? ????? ??????????????? ????????? ????? ????????? ???????? ??????? ???????? ????? ????. ?? ???? ???????? ??????? ???? ?????? ???. ?????????????? ????????? ????????? ??????? ??? ?????? ????? ???. ?????????? ????????? ??????? ?????? ????? ???. ????????? ??? ???????? ?????, ?????? ??? ????????? ???????? ?????? ???. ???????? ????? ????? ?? ?? ???????????? ?????? ???. ????????????? ???? ???? ???.

???????? ??????? :-

???????????? ?????????? ????? ???? ?? ?? ???????? ??????? ???. ????????? ???? ??????? ????? ????? ??????????????? ????????? ????? ????????? ???????? ??????? ???????? ????? ????. ?? ???? ???????? ??????? ???? ?????? ???. ?????????????? ????????? ????????? ??????? ??? ?????? ????? ???. ?????????? ????????? ??????? ?????? ????? ???. ????????? ??? ???????? ?????, ?????? ??? ????????? ???????? ?????? ???. ???????? ????? ????? ?? ?? ???????????? ?????? ???. ????????????? ???? ???? ???.

???? ??? :-

?????????? ??????????????? ??? ?????????? ??????? ???-?? ?????????? ????? ?????? ?????? ???????????? ???? ???????, ??????? ????? ???????? ?????????? ????? ??????? ????. ???????? ????? ????? ?????? ?????, ????? ????????? ???? ????. ?????? ??? ?? ??????? ?????? ?? ?????? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??????? ???????? ????? ????? ????? ????. ?? ??????? ??? ??? ???? ????. ????????? ????? ??????? ? ?????? ??????? ???? ????. ????? ?? ?????????? ???? ??? ??? ??????.

????????? ???? :-

????????? ?????????? ????? ????? ? ????? ????????? ??????? ???? ?????. ???? ? ?? ??? ????? ?? ????? ?????. ????????? ????? ??????? ?????? ?????. ????? ?????? ???? ??????????????? ?????????? ? ??????? ??? ?????? ?????? ????????? ?????????? ????. ?-??? ???????????? ????????? ?????? ???? ??????, ??????? ????????? ????? ?????? ???? ??? ????. ???? ?????? ?????? ???? ????. ????? ?????? ???? ????????? ??????, ???????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ????. ???? ?????????? ???????? ?????? ????. ???? ??????? ?????? ???????? ??????? ???????? ????. ???? ???? ???? ????? ?????? ?????, ???? ?????. ????????? ???-?????? ?????? ??? ?????? ????????? ?? ???.

 • Dagdusheth Ganpati-Music Festival-01-2015
  Music Festival 2015
 • Dagdusheth Ganpati-Music Festival-02-2015
  Music Festival 2015
 • Dagdusheth Ganpati-Music Festival-03-2015
  Music Festival 2015
 • Dagdusheth Ganpati-Music Festival-04-2015
  Music Festival 2015
 • Dagdusheth Ganpati-Music Festival-05-2015
  Music Festival 2015
 • Dagdusheth Ganpati-Music Festival-06-2015
  Music Festival 2015
 • Dagdusheth Ganpati-Music Festival-07-2015
  Music Festival 2015
 • Dagdusheth Ganpati-Music Festival-08-2015
  Music Festival 2015
 • Sangeet Mahotsav 2016
  Music Festival 2016
 • Sangeet Mahotsav 2016
  Music Festival 2016
 • Sangeet Mahotsav 2016
  Music Festival 2016
 • Sangeet Mahotsav 2016
  Sangeet Mahotsav 2016
 • Sangeet Mahotsav 2016
  Sangeet Mahotsav 2016
 • Sangeet Mahotsav 2016
  Sangeet Mahotsav 2016
 • Sangeet Mahotsav 2016
  Sangeet Mahotsav 2016
 • Sangeet Mahotsav 2016
  Sangeet Mahotsav 2016
 • Kusti_Website_Images_1
  Akhil Bharatiya Hind Kesari Spardha 2017
 • Akhil Bharatiya Hind Kesari Spardha 2017
 • Akhil Bharatiya Hind Kesari Spardha 2017
 • Kabaddi_Website_Images_2
  Jai Ganesh Chashak 2017
 • Kabaddi_Website_Images_3
  Jai Ganesh Chashak 2017
 • Jai Ganesh Chashak 2017
 • Flowering on Mauli's palanquin
 • Ashwa_Palkhi_Sohala-125Year_1
  Dnyaneshwar Mauli's Horses pay their respects to the great Dagdusheth Ganpati Bappa
 • Ashwa_Palkhi_Sohala-125Year_2
  Dnyaneshwar Mauli's Horses pay their respects to the great Dagdusheth Ganpati Bappa
 • Satarvadan_125Year
  Sitar Performance - Cultural Program 2017
 • Devgani_125Year
  Devgaani - Cultural Program 2017
 • Gayan_125Year
  Classical singing - Cultural Program 2017
 • Virasat_125Year
  Virasat - Cultural Program 2017
 • Gitoka_Safar_125Year
  Geeton Ka Safar- Cultural Program 2017
 • Flute Performance
  Shikharnaad - Cultural Program 2017
 • Mangaldeep_125Year
  Mangaldeep - Cultural Program 2017
 • Beyond Bollywood - Cultural Program 2017
 • Phite Andharache Jaale - Cultural Program 2017
 • Geet Ramayan - Cultural Program 2017
 • Abhang_Natyasangeet_125Year
  Abhang and Naatya - Cultural Program 2017
 • Mi_Marathi_125Year
  Me Marathi - Cultural Program 2017
 • Ruperi Walut 125 years
  Ruperi Walut - Cultural Program 2017
 • Vhaolin_125Year
  Violin Performance - Cultural Program 2017
 • Swarsanjeev_125Year
  Swar Sanjeevan - Cultural Program 2017
 • Sarod_Vadan_125Year
  Sarod Performance - Cultural Program 2017
 • Avinash_Abhijeet_125Year
  Live concert - Cultural Program 2017
 • Dagdusheth_Ganpati_Sur_Sangam_125Year
  Soor Sangam - Cultural Program 2017
 • Shahiri_Tiranga_125Year
  Shaahiri Tiranga - Cultural Program 2017
 • Geet_Gatahu_Main_125Year
  Geet Gaata Hoon Main - Cultural Program 2017
 • Swarrang_125Year
  Swar Rang - Cultural Program 2017
 • Ghei Chhand - Cultural Program 2017
 • Dagdusheth_Ganpati_Lok_kala_125Year
  Lok Kala - Cultural Program 2017
 • Dagdusheth_Ganpati_God_Gift_125Year
  God Gift Orchestra - Cultural Program 2017
 • Dagdusheth_Ganpati_Puneri_Punekar_W_125Year
  Puneri Punekar - Cultural Program 2017
 • Dagdusheth_Ganpati_Shastriya_gayan_Rashid_Khan_125Year
  Classical Music - Cultural Program 2017
 • Dagdusheth_Ganpati_Vishwas_Sakrikar_125Year
  Respected Dr. Vishwas Sakrikar
 • Dagdusheth_Ganpati_Bhavsargami_125Year
  Cultural Program 2017
 • Dagdusheth_Ganpati_Dhundiraj_Pathaki_125Year
  Cultural Program 2017
 • Dagdusheth_Ganpati_ShastriyaGayan_Jugalbandii_125Year
  Cultural Program 2017
 • Dagdusheth_Ganpati_Bela_Shende_125Year
  Cultural Program 2017
 • Dagdusheth_Ganpati_Swanand_Pund_Shastri_125Year
  Cultural Program 2017
 • Dagdusheth_Ganpati_SurmaiSham_125Year
  Cultural Program 2017
 • Singer Mahesh Kale performing during Sangeet Mahotsav
 • Performance by Sri. Appa Datar during Sangeet Mahotsav
 • Sangeet Mahotsav started with lighting the Diyas
 • Surekha Punekar and dancers performing for ‘New York Natrangi Nar’ Program
 • Sangeet Mahotsav performances
 • Performance of songs from ‘Bhawsaragam’
 • Children performing at Sangeet Mahotsav
 • Baba Maharaj Satarkar’s Pravachan

?????????? ??????:-

??? ?????? ??????…….?? ?????? ???? ??????????? ???????? ????? ? ????? ????????? ?????????? ?????? ???? ?????. ?????????? ????? ????????? ?????????? ??????????? ??? ????? ????????? ?????????? ????????? ?????? ?????, ?????????? ????? ??????? ??????? ???? ?????? ??????? ?????? ?????. ?? ???? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ???? ????. ???????? ?? ?????????????????? ???? ????????, ???? ???, ???? ???? ????????????? ??????????? ???????? ??????????? ?? ???????? ???.

??????? ???? ???? :-

????? ????? ????? ? ????? ??????? ??????????? ????? ??????? ????? ????????? ???? ????. ?? ?????? ?????? ? ?????????? ???? ????? ? ?????????? ? ????? ? ?????? ?.?? ????? ??????? ??????? ????? ???? ??????? ???? ????.

????? ?????????? ??? :-

??? ?????? ??????…….?? ?????? ???? ??????????? ???????? ????? ? ????? ????????? ?????????? ?????? ???? ?????. ?????????? ????? ????????? ?????????? ??????????? ??? ????? ????????? ?????????? ????????? ?????? ?????, ?????????? ????? ??????? ??????? ???? ?????? ??????? ?????? ?????. ?? ???? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ???? ????. ???????? ?? ?????????????????? ???? ????????, ???? ???, ???? ???? ????????????? ??????????? ???????? ??????????? ?? ???????? ???.

??????? ???????:-

???? ???????????? ????? ??????? ???????? ????????????? ?????????? ??????? ????. ????? ? ????? ??????? ???? ????????????????? ???????? ???????? ???? ? ???????? ???? ?????? ???????, ?????? ??? ??????? ????????? ??????? ????????? ??????? ????. ?????? ????????? ???-??? ???????? ????????? ??????? ???? ?????????? ?????, ?????????????? ????? ????????????? ????. ?????? ?????? ? ??????? ??? ??????? ????. ????????? ??????????? ? ???????? ????????? ?????? ????. ????????? ???, ????, ???? ?????? ??????. ????????? ? ?????????? ??????? ??? ????? ???? ????? ?????. ????????? ?????? ???? ?????? ??? Visrajan Miravnuk????? ???? ????. ????? ?????? ???? ???? ????????? ???????? ???? ????? ????? ? ?? ?????? ???????????? ? ???????? ????? ?????? ?????? ???? ?????????? ???????? ????????? ??? ????. ??????? ??????????? ?? ??????? ????. ?? ??? ??????? ?? ???? ???? ????? ???? ??????????? ?????, ???????? ?????????? ????? ??????? ???? ?????? ??????? ????? ???????? ????? ????? ? ???? ?????. ??? ??????? ????????? ???????????? ????? ??? ?????? ??? ???? ????? ? ???????? ???????? ???? ?????. ????????, ?????????? ??????? ??????? ?????? ????????????????? ???????? ????????? ???????? ?????????? ? ???? ???? ?????????? ??????? ???? ???? ? ”????? ?????? ????? ??????? ????? ???? ??” ?? ????? ????????? ????????. ?????????? ???? ?????? ???????, ?????, ????? ???????? ?????? ????.