3rd June 2022, Saturday - Sheshatmaj Ganesh Jayanti (Vinayaki Chaturthi), 14th June 2022, Tuesday - Vat Purnima, 17th June 2022, Friday – Sankashti Chaturthi; Moonrise at 10:23 PM (Pune)