During Chaturthmas- Pravachan & Kirtan Sohala August 01 2018 to 30 August 2018 Time: 07 P. M. to 08 P.M.,Vinayaki Chaturthi August 14th, 2018, Sankashti Chaturthi 30th August 2018 Time-9.31P.M.(Pune)

Amba Mahotsav – 21st April 2015

Mogra Mahotsav – 9th April 2015

Dagdusheth Ganpati Utsav – Shree Ganesh Swanand Lok 2015

Dagdusheth Ganpati Utsav- Showcasing different styles of flower Garland

Dagdusheth Ganpati Utsav – Ganesh Pujan 2015

Ganeshotsav 2015

Devotee at Dagdusheth Halwai Ganpati, Pune

Devotee at Dagdusheth Halwai Ganpati, Pune

Dr Nilesh Sable at Dagdusheth Halwai Ganpati, Pune

Official video of Dagdusheth Ganpati temple, Pune showing the creation on Pandal from year 2015.

Amba Mahotsav Celebration 2017

Hind Kesri Kusti Competition 2017

Kabaddi Tournament 2017

Ganesh Bijamantra Mahasohala

Festival of light 2017

Tulshi Vivah Sohala 2017

Honorable Shri Majjagadguru Shankaracharya Swami Nishchalanand Saraswati Maharaj Swami

Shree Ganesh’s birth ceremony 2018

Gudhipadwa 2018

Sangeet Mohotsav 2018 – Day 1

Sangeet Mohotsav 2018 – Day 2

Sangeet Mohotsav 2018 – Day 3

Sangeet Mohotsav 2018 – Day 5